GYIK
Miért kell a parkolásért fizetni?

A díjfizetés oka az urbanizáltság, az a körülmény, hogy a városias környezetben elkerülhetetlen a járművel való közlekedés és azon belül a nyugvó közlekedés, a parkolás. Ilyen körülmények között a parkolás díjfizetéséhez kötése az egyik lehetséges „késztető eszköz” a közutak, mint véges javak megfontolt, gazdaságos használatának. A díj és pótdíjfizetési kötelezettség tehát a közlekedő felelős magatartásra szorításának egyik lehetséges eszköze.

Milyen módon lehet parkolójegyet vásárolni?

Parkolójegyet a jegykiadó automatáknál érmével illetve az automatákon található mobilszámot használva mobil telefonon keresztül lehet váltani.

Van-e türelmi idő a jegyvásárlásra?

A jogszabály kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta után biztosít türelmi időt. A várakozási övezet területén a várakozási díjat a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül kell megfizetni. Nincs türelmi idő közvetlenül a várakozás megkezdése után.

A megváltott jegyem lejárta után mennyi a türelmi idő?

Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt perc, ha egy órára, vagy ennél hosszabb időre váltották meg akkor tizenöt perc.

Díjfizetés előtt biztosított-e a lehetőség, hogy pénzt váltsak?

Mivel a megállás után haladéktalanul szükséges várakozási díjat fizetni, erre nincs lehetőség. Mobiltelefonos díjfizetés esetén nincs szükség aprópénzre. Aki mégis készpénzzel kíván fizetni, annak előre kell gondoskodnia a megfelelő érmékről.

Volt jegyem, de nem volt látható a szélvédő mögött (nem volt kitéve, leesett, fordítva volt kitéve). Utólag bemutathatom a jegyem?

A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosító, teljes egészében láthatóan, olvashatóan szükséges kihelyezni. Ennek elmulasztása esetén az utólag bemutatott parkolójegyet elfogadni sajnos nem áll módunkban.

Nem működik az automata, mit tegyek?

A készülék hibáját a kijelzőn megjelenő „üzemen kívül” felirat jelzi. Ebben az esetben kérjük, a legközelebbi automatánál váltsa meg parkolójegyét. Az automaták hibáját a készülékeken feltüntetett számon lehet bejelenteni.

Nem fogadja el az automata az érmét, mit tegyek?

A pénzérmék a használat során szennyeződnek, bizonyos érmék elektrosztatikusan feltöltődnek, így megváltozhat olyan tulajdonságuk, amely alapján a berendezés az érméket felismeri. Célszerű a visszautasított, szennyezett érmét megtisztítani, megdörzsölni, vagy másik érmét használni.

Nem tudok mobiltelefonnal fizetni, mit tegyek?

A mobil telefonnal való díjfizetés lehetőségét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a mobiltelefon szolgáltatók biztosítják. Társaságunk kizárólag betekintési joggal rendelkezik a mobilparkolási rendszerbe abból a célból, hogy a gépjárművek mobilparkolását ellenőrizze egy esetleges pótdíjazási esemény során. A sikertelen mobil telefonos díjfizetési kísérlet azonban nem mentesít a parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól!

A mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatának részletes tájékoztatója a szolgáltatók honlapjain található.

Mobiltelefonnal parkoltam, rossz zónát választottam. Miért nem fizethetem ki a parkolási díj különbözetet, miért kell pótdíjat fizetnem?

Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. Mivel a várakozási díjat másik várakozási területre fizette meg, a két díjövezet közötti parkolási díjkülönbözet megfizetésére sincs mód. A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg, az abban foglaltaktól eltérni nincs lehetőség.

A megfizetett várakozási díj a várakozási övezetet üzemeltető társaságtól visszaigényelhető.

Mobiltelefonnal parkoltam, de rossz rendszámot adtam meg.

A várakozási díjat a várakozási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű rendszámára szükséges megindítani, a megfizetett díjat más rendszámra átvezetni nem áll módunkban.

Rendelkezem mozgáskorlátozott igazolvánnyal. Miért büntettek meg?

A várakozási díjat a várakozási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű rendszámára szükséges megindítani, a megfizetett díjat más rendszámra átvezetni nem áll módunkban.

Az utca elején nem volt tábla. Honnan kell tudnom, hogy ott is fizetni kell a parkolásért?

A díjfizető övezetet a zónába történő behajtáskor a KRESZ 17.§ (1) bekezdés e/2.) pontjában meghatározott „parkolási övezet (zóna)” tábla jelöli, amely a „parkolási övezet vége” tábláig tart. A zónatáblák az övezet kezdetén ill. végén találhatóak. A várakozási övezet tábla hatálya a feloldó tábláig terjedő útszakaszra, területre terjed ki. Az útkereszteződés nem oldja fel a tábla hatályát, ezért a jelzést nem kell minden utcasarkon megismételni.

Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?

A pótdíj befizetésének határidejét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése határozza meg, mely szerint a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. Amennyiben a pótdíjat a meghatározottnál később fizették be, a pótdíj nem zárul le, társaságunk fizetési felszólítást küld ki az üzembentartó részére.

Nem emlékszem a felszólításban szereplő eseményre. Miért nem hamarabb küldték ki a felszólítást?

Első fizetési felszólításunkat a pótdíj megállapítása során az ellenőrzést végző munkatársunk helyezi ki a gépjárműre. Amennyiben az eseményre nem érkezik befizetés, társaságunk a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 15/D.§ (1) bekezdésében meghatározott 60 napon belül fizetési felszólítást küld a gépjármú üzembentartója részére. 

Honnan tudom, hogy a gépkocsim mely járműkategóriába tartozik?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete rendelkezik a forgalmi engedély tartalmi elemeiről. A forgalmi engedély „J” pontjában szerepel a jármű kategóriájának rövidített elnevezése.

A gépkocsit nem én használtam. Kinek kell megfizetnie a pótdíjat?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a pótdíjat mindenkor a gépkocsi üzembentartójának kell megfizetnie. Az üzembentartó követelheti a tényleges használótól, hogy térítse meg számára a kifizetett összeget.

Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?

Az üzembentartó adatait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezzük be. Ennek megfelelően az üzembentartóként nyilvántartott személynek kell az adásvétel tényét igazolnia. Ebben az esetben a Kormányhivatalok által lepecsételt adásvételi szerződés másolatát vagy a kormányhivatal átvételi igazolását szükséges megküldeni számunkra.

Nem várakoztam a gépjárművel, árut szállítottam. Miért kaptam pótdíjat?

A KRESZ a rakodást nem minősíti várakozásnak, így rakodás esetén valóban nem kell parkolási díjat fizetni. Rakodás esetében csak addig nem minősül várakozásnak a jármű egyhelyben tartózkodása, ameddig a rakodás folyamatos, az ellenőrök láthatják az áru mozgását. A várakozóhelyen hagyott lezárt gépkocsi azonban várakozó jármű, tehát parkolójegyet kell rá váltani.

Futár vagyok, mindig csak pár percre állok meg. Mindig váltsak jegyet?

A fizető várakozóhelyet csak a várakozási díj megfizetését követően lehet igénybe venni. Rövid ideig történő várakozás esetén is szükséges jegyet váltani vagy mobiltelefonos parkolást indítani.

Nem találtam pótdíj fizetési felszólítást a gépkocsimon, mégis levelet kaptam a tartozásról. Elegendő tájékoztatás ez?

A Bíróság több alkalommal foglalt állást ebben a kérdésben.

„A felhívás helyszínen való kézbesítésével kapcsolatos kifogás körében kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a helyben kinyomtatott felhívás hátrahagyásának más módja nincs, hiszen a parkoló őr a gépkocsit fel nem nyithatja, a helyszínen üresen álló gépkocsi alapján a tulajdonos (üzembentartó) nevét, címét megállapítani nem tudja, az pedig nem várható el, hogy a tulajdonost/üzembentartót a helyszínen megvárja.” 

„A fizetési felszólítást a parkoló őr másként, mint a szabálytalanul parkoló autó szélvédőjén elhelyezni, nem tudja. Az e kézbesítésből eredő kockázatot azonban a pótdíjazásra okot szolgáltató gépkocsi vezetője köteles viselni.” 

További szemponttal egészíti ki a Bíróság álláspontját egy ítéletében, mikor kimondja, hogy

„adatvédelmi szempontból kifejezetten helyes és indokolt a felszólítás elhelyezésének ezen módja. Ugyanis amennyiben a szabálytalanul parkoló autós 15 napon belül jogkövető magatartást tanúsítva befizeti tartozását, adatai nem kerülnek be a társaságok nyilvántartásába”.

Mindenképp befizetéssel kell rendeznem a pótdíjat vagy közmunkában is ledolgozhatom?

A várakozási díj meg nem fizetéséből eredő pótdíj magánjogi jellegű kötelezettség, annak közmunkában történő kiegyenlítésére nincs mód.

Hogyan és hol tudok panasz tenni?

Személyesen ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadási időben:

Hétfő, kedd, csütörtök: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-18:00
Péntek: 09:00-16:00

Írásban postai vagy e-mail címünkön:

1064 Budapest Rózsa utca 81-83.
parkol-6@tvvrt.hu

Telefonon:
+36-80-466-466

Hogyan tudok elutasított panaszom ügyében fellebbezni?

A mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy szükséges elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható legyen. Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje bármilyen okból nem ellenőrizhető, vagy nem az érvényességi időt tartalmazó oldalával felfelé helyezték ki, pótdíj kiszabására kerül sor.